သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁၀)ပရိဘောဂစက်ရုံသို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁၀)ပရိဘောဂစက်ရုံသို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

 

 

 

 

 

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.