ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ရောင်းဝယ်ရေးဌာနခွဲ၊ Covid-19 ရောဂါကာကွယ် ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ရောင်းဝယ်ရေးဌာနခွဲ၊ Covid-19 ရောဂါကာကွယ် ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

(၂-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ရောင်းဝယ်ရေးဌာနခွဲ၊  Covid-19  ရောဂါကာကွယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဆာဂျီတောလ် (၁)ပုလင်း၊ ကာဘော်လစ်ဆီ(၀.၅)လီတာ၊ ရေ(၁၅)လီတာ တို့အားရောစပ်၍ ရုံးခန်းများအား ပိုးသတ်ဆေးများဖျန်းပက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.