၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အုတ်ကျင်း၌ တည်ဆောက်လျက်ရှိသော လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း(၃) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံကိန်း)နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ) တို့၏ စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း

၁၂.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် အုတ်ကျင်း၌ တည်ဆောက်လျက်ရှိသော လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း(၃) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံကိန်း)နှင့် အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ) တို့၏ စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း

 

 

 

 

 

 

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.