မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း (Corporatization) နှင့် ပတ်သက်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား - ၂၀-ဝ၈-၂၀၁၃

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း (Corporatization) နှင့် ပတ်သက်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား - ၂၀-ဝ၈-၂၀၁၃

activity-1-07

activity-1-04

activity-1-06

activity-1-08

activity-1-11

activity-1-09

activity-1-10

activity-1-13

activity-1-02

activity-1-03

activity-1-05

activity-1-12

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.