အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(ချင်းပြည်နယ်၊ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

            မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ တောထုတ်/ကားတိုက် အငှားကားဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.