အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(ပြည်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်း အငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

                မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီထုတ် သစ်များကို တောထုတ်/ ကားတိုက်ပို့ဆောင်ခြင်း အငှားလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ပါ အစီအစဉ်များအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်း ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

 

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.