အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (ကချင်ပြည်နယ်)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား နှင့် ဗန်းမော်သစ်ထုတ်ရေးဒေသတို့၏  တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

       မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား နှင့် ဗန်းမော် သစ်ထုတ်ရေးဒေသတို့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီ ထွက်ရှိလာမည့်သစ်များကို တောထုတ်/ကားတိုက် အငှားကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

 

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.