သစ္ထုတ္ေရးဌာန

သစ်ထုတ်ရေးဌာန

သစ်ထုတ်ရေးဌာနဖွဲ့စည်းပုံ

 

 

         ရှင်းလင်းချက်

 

အထမ           :  အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

ဒထမ            :  ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ

 

လ/ထ ထွေဂျာ :  လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ

 

မနဂ              :  မန်နေဂျာ

 

လ/ထ မနဂ     :  လက်ထောက်မန်နေဂျာ

 

သထရ           :  သစ်ထုတ်ရေး

 

ဖဖရ              :  ဖောင်ဖွဲ့ရေး

 

 

 

1 2 20160127_163202 20160127_163559 3 4 5 6 7 8 9 10 ELe 1 ELe 2 ELe 3 ELe 4 Ele 5 Ele 6 ELe 7 Ele 8 Note Picture1 Picture2 Picture3 YGN-1

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.